OBDeleven-Seat  |  Krachtveld 98  |  1359 KP Almere  |  T: 06-57019018  |  E: info@obdeleven-seat.nl
OBD-eleven-Seat  |  T: 06-57019018  |  E: info@obdeleven-seat.nl
Seat Mii | Ibiza | Arona | Leon | Ateca | Tarraco
Ga naar de inhoud
Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OBDeleven-Seat zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
1.2 Door een bestelling bij OBDeleven-Seat te plaatsen gaat u akkoord met deze voorwaarden.
1.3 Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht.

Artikel 2 - Opdracht
2.1 Na plaatsing van uw opdracht ontvangt u een orderbevestiging per e-mail met de totale kosten. Indien deze gegevens niet correct zijn, verzoeken wij u dit binnen 24 uur aan ons te melden.

Artikel 3 - Aanbiedingen/overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van OBDeleven-Seat zijn vrijblijvend. OBDeleven-Seat heeft het recht om tussentijds de prijzen te wijzigen.
3.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als OBDeleven-Seat uw opdracht heeft geaccepteerd. OBDeleven-Seat heeft het recht opdrachten gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw opdracht niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar bericht van.

Artikel 4 - Prijzen en betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in Euro, inclusief BTW.
4.2 De betaling dient voor aanvang van de werkzaamheden te worden voldaan of direct ter plaatse.

Artikel 5 -Intellectuele en industriële eigendomsrechten
5.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door OBDeleven-Seat geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij de uitvoering van de opdracht te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u OBDeleven-Seat hiervan zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 2 werkdagen na aflevering, schriftelijk per email op de hoogte te stellen.
6.2 Indien is aangetoond dat de geleverde dienst niet aan de overeenkomst voldoet, heeft OBDeleven-Seat de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door vervangende producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 7 - Terugzetten aanpassingen
7.1 Indien de opdrachtgever besluit om de uitgevoerde werkzaamheden terug te laten zetten dient dit uiterlijk binnen 14 dagen na uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever schriftelijk te worden ingediend.
7.2 Het verzoek tot het terugzetten van de uitgevoerde werkzaamheden dient van tevoren te worden aangemeld via info@obdeleven-seat.nl. OBDeleven-Seat zal dan binnen 2 werkdagen contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Artikel 8 - Garantie
8.1 Indien OBDeleven-Seat producten aan de afnemer levert, is OBDeleven-Seat nimmer tot een verder gaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop OBDeleven-Seat ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door OBDeleven-Seat na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet in behandeling te worden genomen.

Artikel 9 - Privacy beleid
Alle persoonsgegevens worden bij OBDeleven-Seat opgeslagen en uitsluitend gebruikt door OBDeleven-Seat voor het leveren van producten en/of u te informeren over andere producten. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op deze voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

OBDeleven-Seat is een onderdeel van Certo Certius Media.
Certo Certius Media is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 32146480

Algemene Voorwaarden OBDeleven-Seat.


Terug naar de inhoud